MARKED

Hvilke utfordringer?
Hvilke muligheter?
Hvorfor Agder?

En global utfordring

Verden skal halvere sine utslipp innen 2030, og status i dag er at store deler av verden ikke har tilgang til grønn energi. Utfasing av kullkraft krever gode alternativer, og løsningene i det grønne skiftet må bygge på bærekraftige forretningsmodeller.

Agder innehar unik kompetanse og sterk historie innen hele verdikjeden og hvor innovasjon og samarbeid står sentralt. Fremtidens Havvind vil ønsker å bidra til å skape nye fremtidige arbeidsplasser i det grønne skiftet. Dette vil skje gjennom samarbeid på tvers av bransjer og fag, og sørge for at Agders spesialkompetanse gjøres synlig globalt.

Agder – historie i verdensklasse

Det er ikke uten grunn at Agder tar en tydelig lederposisjon for å levere fremtidens løsninger innen Fremtidens Havvind. Gjennom snart 50 år har landsdelen hatt posisjon som verdensledende innen olje- og boreteknologi – og tilhørende fagområder. Innovasjon, nyskaping og modige initiativ har gjort at de ulike fagmiljøene sammen har skapt et industrieventyr av de sjeldne.

Det er sammensetningen av Agders unike kompetanse og miljøer som skal ta en tydelig rolle i det grønne skiftet fremover med følgende fagmiljøer og bransjer:

NODE

 • Innovasjon gjennom 20 år
 • Verdensledende innen
 • Laste/losseutstyr
 • Forankring av flytende konstruksjoner
 • Bevegelsesteknologi
 • Automatisering og robotisering
 • Kunstig intelligens
 • Boreutstyr

EYDE

 • Materialteknologi innen stål og komposittmaterialer
 • Batterikompetanse som gir fremtidens batteriteknologi
 • Solcelleteknologi
 • Resirkuleringskompetanse
 • Digitaliseringskompetanse og teknologi
 • Leverandørkompetanse inne stålproduksjon
 • Sammenstilling og vedlikehold

Kraftbransjen

 • Kraftforvaltningsmiljøet i Agder er et av de fremste i Europa på grønn energi.
 • Markedskompetanse på kunders behov og utfordringer.
 • Tilgang på grønn kraft for å regulere leveransene

Maritim bransje

 • Sterk historie innen skipsfart og marine operasjoner
 • Logistikkløsninger tilpasset behov

Green Energy Network

 • Selvoppnevnt nettverk bestående av bedrifter innen O&G, prosess- og energi – samt transport og produksjon av vannkraft.

Akademia

 • Nærhet til UIA og Mecatronics Innovation Lab (MIL)
 • Nærhet til testfasiliteter og havbasseng
 • Næringsorienterte fagstudier tilpasset regionens næringsliv
 • Forskning i verdensklasse

Næringsalliansen i Agder

 • Tett på næringslivet i hele Agder.
 • 10 næringsforeninger og næringshager som representerer nærmere 3.000 virksomheter.
 • Attraktive møteplasser for relasjonsbygging.
 • Stort og variert tilbud innen kompetansebygging.

En nasjonal utfordring

Frem mot 2050 planlegges det store utbygginger av offshore havvind globalt. En stor del av utbyggingen vil være i Nordsjøbassenget og i norsk farvann. Foreløpig er det lagt ut to konsesjonsområder i norsk farvann; Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Dette gir leverandørindustrien i Agder nye, store muligheter innen offshore havvind. Markedet er enormt, og det er nå det skjer. Både innenfor etablert bunnfast teknologi og ny flytende teknologi. Havvind vil også kunne gi Agder basestasjoner for drift, vedlikehold og beredskap samt ilandføring av fornybar kraft som kan sikre norsk fastlandsindustri.

I Fremtidens Havvind mener vi at Norge raskt må bygge om en leverandørindustri som skal dekke hele verdikjeden for havvind. Skal vi lykkes må den nasjonale politikken prioritere følgende:

 • Vi trenger et hjemmemarked som gir kontinuitet og forutsigbarhet. Prosessen rundt rammevilkår og utbygging på norsk sektor går for sent. Andre land bygger opp sin leverandørindustri raskere enn Norge. Tempo er viktig!
 • Nye konsesjonsområder må legges ut for å sikre forutsigbarhet for norsk leverandørindustri. Konsesjonsrundene for havvind brukes strategisk for å utvikle leverandørindustrien.
 • Aktørmangfold er selve forutsetningen for å utvikle en komplett, norsk verdikjede for havvind. Derfor bør det tildeles areal til minst tre aktører på Sørlige Nordsjø II (bunnfast) og minst fem aktører på Utsira Nord (flytende) gjennom at Sørlige Nordsjø II deles i tre områder, og Utsira Nord deles i fem områder.
 • Samarbeidsforum for havvind må få fortsette sitt arbeid for sikre sameksistens med fiskerinæringen og miljøet på og i havet.
 • Norge bør være en ledende aktør innen havvind. Vi trenger en nasjonal satsing på innovasjon og forskning.
 • Risikoavlastning for utvikling av ny teknologi for flytende havvind må på plass.
 • Norge utvikler et framtidsrettet kraftnett i Nordsjøen. Dette må tilknyttes Norge for å sikre norsk fastlandsindustri.

Et hav av muligheter

Markedet handler om å dekke behov både lokalt, nasjonalt og globalt. Fra å elektrifisere egen sokkel 100 % til å tilby grønn energi til Europa.

Målet er å tilby bærekraftige forretningsmodeller for hele næringskjeden og skape grønne, fornybare arbeidsplasser. Vi ønsker å bruke Agders unike kompetanse til å skape nye løsninger. Slik vil Agder ta en tydelig posisjon i det grønne skiftet.

Markedet for offshore havvind er enormt!
Det planlegges i dag globale utbygginger på nivå 1 400 GW. Bare i Nordsjøbassenget planlegges det ca 400 GW som tilsvarer ca 27 000 turbiner (15 MW). Dette gir enorme muligheter for Agder sin leverandørindustri. Til sammenligning så tilsvarer 50 GW installert havvind ca 220 TWh per år. I dag produserer Norge ca 150 TWh.

Agder er i dag et av Norges viktigste fylker med tanke på verdiskaping nasjonalt. Vi har lenge vært ledende innenfor maritime næringer og kraftforedling.

Verdiskapingen vår er bygd på langsiktig forvaltning av våre naturressurser og verdensledende industrikompetanse. Suksessen er bygget på landsdelens unike evne til å samarbeide, en erfaring som i dag er forankret i sterke industriklynger, universitet og andre kompetansemiljøer. Derfor skal vi også lykkes med å utvikle en stor verdensledende leverandørindustri for havvind i Agder.

Til toppen